Cất Cánh (Tháng 8/2022) - Mầm Hy Vọng (20/08/2022) [VTV1, VTV6]